درست انتخاب کن.

 جدول زمانی زیر برای شما که زمان ورزش کردن ندارید به نوعی طراحی شده تا بهانه ای برای ذهن بر جا نگذارد

همت و سماجت ممکن است شما را با شرایطی متفاوت روبرو کند

لذا برای مشاوره بهتر میتوانید با شماره ۰۹۱۲۳۰۵۵۷۷۸ مهدی میرزایی تماس گرفته و

زمان مناسب را بنا به شرایط حال و روز و بدنی چید

ولو این زمان میتواند فعالیتی سبک بسمت سنگین حتی هفته ای ۹۰ دقیقه باشد

 هنوز زمان قطعی برای ورزش کردن وجود ندارد

هفته ای ۹۰ دقیقه فعالیت بدنی که بخاطر ورزش باشد انجام شود

میتواند سازگاری چشمگیری را در بدن انسان بوجود اورد

تا اندازه ای که این مهم بازتابی قدرتمند و عظیم تر از خورشید بر زندگی سلولی انسان میکذارد