به گروه ما بپیوندید.

مهدی میرزایی طراح بیش از

سه هزار برنامه طراحی شده تمرینات نوین

TRX 

CROSS FIT

BOOT CAMP

FITNESS

وطراحی تمرین بدون تجهیزات و با وزن بدن

طراحی این فرم تمرینات اگر در

کنار منو غذایی صحیح باشد طی ۸ هفته

تاثیرات و سازگاری چشم گیری مشاهده میشود

طراحی منو غذایی زیر نظر

مهدی میرزایی کارشناس ارشد تغذیه

۰۹۱۲۳۰۵۵۷۷۸ – ۰۲۱۲۲۲۸۷۱۴۵

گرایش ورزشکاران

تمرین

ورزش

فعالیت بدنی

در هر لحظه