برنامه تمرین بدنسازی برای کلیه رشته ها.

  • 8 هفته با بدنتان اشنا شوید
  • تکنیک صحیح حرکات را یاد بگیرید
  • زیاد سخت نیست
8 هفته

سه برنامه در هفته و چهار برنامه در ماه