تمرین با وزن بدن.

  • 1000 کالری در یک ساعت
  • 2 روز در هفته
  • اسان و سخت بدون تجهیزات
60

دقیقه